India STD Codes

S.No. State Name Total
1. Andaman & Nicobar Islands 2
2. Andhra Pradesh 243
3. Arunachal Pradesh 33
4. Assam 45
5. Bihar 104
6. Chhattisgarh 105
7. Delhi 1
8. Goa 4
9. Gujarat 161
10. Haryana 54
11. Himachal Pradesh 33
12. Jammu and Kashmir 34
13. Jharkhand 75
14. Karnataka 180
15. Kerala 58
16. Madhya Pradesh 249
17. Maharashtra 302
18. Manipur 13
19. Meghalaya 14
20. Mizoram 9
21. Nagaland 10
22. Orissa 120
23. Punjab 55
24. Rajasthan 258
25. Sikkim 2
26. Tamil Nadu 123
27. Tripura 7
28. Uttar Pradesh 228
29. Uttarakhand 38
30. West Bengal 70